En företagares mål och hinder

Vilka är företagarens största mål och utmaningar? Det är något vi på Certus Growth intresserat oss för sedan vi startade för ett och ett halvt år sedan. Genom en enkät till de som är med i Certus nätverk har vi samlat på oss en del statistik. Jag vill inte hävda att statistiken är helt vetenskaplig, speciellt som enkäten består av öppna svar som sammanställts. Men, här är en sammanfattning av vad företagare i kunskapssektorn svarat.

75% ska öka sin försäljning under det närmaste året

Tillväxt och att öka försäljningen är de överlägset vanligaste målen bland de kunskapsföretag som svarat på enkäten.

Hela 75% svarar försäljning på frågan ”Vilka är dina främsta mål för ditt företag under det närmaste året”. Många nämner nykundsförsäljning specifikt och säger att det är viktigt att få till en högre systematik i försäljningsarbetet.

Drygt 60% svarar att tillväxt är det främsta målet under det närmaste året.

Bland andra angivna mål nämns till exempel: ”få struktur och pålitliga processer för leverans”, ”skapa ett etablerat varumärke och en spontan efterfrågan i marknaden”, ”internationell utveckling” och att ”hitta en bra balans mellan arbete och fritid”.

Konkurrens och prispress är största hindret

20% av de som svarat på enkäten tycker att konkurrens och prispress är det största hindret för att nå målen. Flera av konsultbolagen som svarat på enkäten nämner att konsultmäklarna tar allt större andel av marknaden, att priskänsligheten är hög bland kunderna och att konkurrensen från låglöneländer känns av allt mer.

Screen Shot 2014-11-20 at 1.09.13 PM

Figur: Svar på frågan ” Vilka är de största hindren för att nå dessa mål?”

Ett stort hinder är alltså konkurrens och prispress. Min reflektion är att det blir allt viktigare för mindre bolag att på ett medvetet sätt definiera och välja sin strategi och nisch. För att bli unik inom sitt område och skilja ut sig från sina konkurrenter.

Ett annat vanligt hinder är rekrytering. Många företagsägare och ledare upplever att det är svårt att hitta rätt folk med rätt värderingar och rätt kompetens.

Andra hinder som nämns bland enkätsvaren är ineffektiv försäljning, svårigheten att balansera rekrytering och försäljning, problem att få tiden att räcka till, otydliga roller och ansvar, samt problem med kassaflöde.

Omsättning och verksamhetsinriktning

Screen Shot 2014-11-20 at 9.36.54 AM

Figur: Årsomsättning MKr.

Drygt 60% av de som svarat på enkäten representerar företag med en årsomsättning på mer än 2 Mkr. Den enskilt största gruppen är småbolag med 0-2 Mkr i omsättning.

Screen Shot 2014-11-20 at 1.23.38 PM

Figur: Verksamhetsinriktning

De flesta svarande kommer från IT-sektorn och där återfinns såväl IT-konsulting som mjukvara och drift. Den näst största kategorin är verksamhetskonsulting.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en stor majoritet kunskapsföretag har som mål att öka sin försäljning. Och att de två största utmaningarna är konkurrens och prispress samt rekrytering.

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer